မဂၤလာပါ
CBI က Team Management & Leadership သင္တန္းကို လာမည့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ေန ့၊ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅နာရီ ထိ ၃ ရက္တာ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသင္တန္းကို INGO, Local NGO, CSOs/CBOs ႏွင့္ SHG အဖြဲ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းေၾကး ၅၀% ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

SPOT on Facilitation Workshop delivered by CBI under Licence FNS

Duration: 7-9 December, 2018

Early Bird Rate: 170,000 Kyat (Early Bird Deadline: November 9, 2018)

Standard Rate: 220,000 Kyat (Application Deadline: November 23, 2018)

To Apply and Inquiry for more info : Kay Khine Oo, Project Manager of CBI/FNS project at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.09 260 207722. 

We would like to share Leadership Management Training Series which will be organized by Civil Society Academy in Phnom Penh, Camboda.

Dear All,

We would like to inform you that the ASEAN Civil Society Conference (ACSC)/ ASEAN Peoples' Forum (APF) will take place in Singapore from November 2-4, 2018 and due to limitation of the fund and space, total number of participants is limited 200+, so that each ASEAN country will have to limit the number of participants regardless of their size and population to 18+ . 

The Regional Steering Committee has sent an information about participating at the conference. The information is as follows:

Dear All,

I would like to share Request for Expression of Interest from Italian Agency for Development Cooperation directed to national CSOs working in Chin and Magway. It is focused on Gender Equality and support to women micro-business.

SPOT on Facilitation Workshop delivered by CBI under Licence FNS

Duration: 2 - 4 November, 2018

Early Bird Rate: 170,000 Kyat (Early Bird Deadline: October 11, 2018)