၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာအန်ဂျီအိုများ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စုံညီအစည်းအဝေး၌ Myanmar NGO Network (MNN) နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

          Myanmar NGO Network သည် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ အဖွဲ့အစည်းများအကြား သတင်း၊ နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ ဖလှယ်နိုင်ရန်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့နှင့် ထိရောက်စွာ ကိုယ်စားပြုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ မြန်မာအန်ဂျီအိုများ၏ နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်မြင့်မားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

Greeting from Capacity Building Initiative!

We would like to invite you to join the Monitoring & Evaluation Training on December 18-20,2019 that will be conducted at CBI training room (2).


SHARE, REFLECT AND LEARN!
 
The Change Forum Myanmar will offer leaders and managers, practitioners, and professional advisors a platform to share, reflect and learn, drawing on insights from change makers in- and outside the country.

Dear All,
We would like to share Focus training on Leadership and Team Management which will be organized by Civil Society Academy from December 3 to 6, 2019. The training will be at Phnom Penh, Cambodia. 

The Art and Science of Project Management by Facilitators Network Singapore   

In this workshop, you will learn the art and science of project management that will transform the way you manage your projects. You will learn simple and practical strategies, tools and techniques to increase the success rates of projects you are managing.

This workshop is for those
- who is doing the work of a project manager but has not been trained to do so
- who is managing a team of people working on a common assignment but they are not their staff
- who have an upcoming assignment and need to work with a team of people to accomplish it
- who are tired of finding excuses why the projects you are involved in cannot be completed successfully

Greeting from Capacity Building Initiative!

We would like to invite you to join the Personal Development Training- November 25-27,2019 and Public Speaking Training- November 28,2019 that will be conducted at CBI training room (2).