သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ CBI ရုံးပိတ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရုံးပြန်ဖွင့်ပါမည်။

လေးစားစွာဖြင့်
စီဘီအိုင်